Home | O gminie Kołbaskowo | Interaktywna mapa Gminy Kołbaskowo
Gmina Kołbaskowo

Ogólnie , Historia gminy Kołbaskowo , Budownictwo , Transport , Gospodarka wodna
Ogólna charakterystyka gminy Kołbaskowo

Gmina Kołbaskowo
jest jedną z najdalej na zachód wysuniętych gmin w województwie Zachodniopomorskim. Jej powierzchnia wynosi 105 km2. Od zachodu granicę gminy wyznacza granica państwowa, od północy i północnego wschodu graniczy z miastem Szczecin i gminą Dobra, a od wschodu z gminą Gryfino.

Gmina Kołbaskowo rozłożona jest na tzw. Wale Bezleśnym, nieco zalesionym na zboczach rzeki Odry. Najwyższym punktem Wału jest tzw. Mała Góra (88 m n.p.m.). W przeszłości cały teren porastały lasy. Penetracje archeologiczne upatrują tu śladów człowieka już w okresie epoki kamiennej. Wskazują na to ustalenia z Ustowa, gdzie na tzw. Gęsiej Górce odkryto jamy mieszkalne sprzed 4 tys. lat.

Gmina ta charakteryzuje się niewielkim uprzemysłowieniem. Podczas Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2002 zamieszkiwało ją 7 564 mieszkańców. Znajdują się tu jedynie małe zakłady zatrudniające na ogół od kilku do kilkudziesięciu osób, głównie o lokalnym znaczeniu i pracujące głównie na bazie lokalnych surowców. Do 1990 roku ludność była głównie zatrudniona w rolnictwie lub też dojeżdżała do pracy do Szczecina. Użytki rolne stanowią 65,7% powierzchni gminy. Do 1990 roku w rolnictwie Gminy Kołbaskowo dominował sektor państwowy z wielkotowarowymi gospodarstwami rolnymi i fermami funkcjonującymi w ramach KPGO Szczecin. Jednakże w ostatnich latach zaznaczył się w rolnictwie widoczny regres. Nastąpiło masowe odłogowanie gruntów ornych oraz użytków zielonych o niskiej klasie bonitacji, a także nastąpiło zmniejszenie obsady bydła i trzody chlewnej. Po 1990 roku w związku z przekształceniami gospodarczymi znaczna część gruntów została wyłączona z produkcji pod inną działalność gospodarczą, w tym związaną z handlem przygranicznym, powiązanym z istnieniem przejść granicznych w Kołbaskowie i Rosówku.

Część gruntów oczekuje na zalesienie. Lasy w Gminie Kołbaskowo zajmują około 7,1% powierzchni gminy i prawie w całości znajdują się w gospodarczym wykorzystaniu przez Nadleśnictwo Gryfino. Są to w większości zbiorowiska borowe obejmujące bory świeże, bory mieszane świeże, a także zbiorowiska łęgowe i grądy. Wszystkie te zbiorowiska występują głównie na odcinku skarpy Odry od Pargowa do Ustowa. Natomiast na obszarze Międzyodrza występują głównie olesy i lasy łęgowe. Niewielka część lasów łęgowych i olsów zlokalizowanych w granicach Międzyodrza pozostaje w gestii Parku Doliny Dolnej Odry. Na terenie gminy nie ma większego zakładu przetwórstwa drewna.

Gmina leży w zasięgu oddziaływania Gminy Szczecin, w którym skupione są funkcje obsługi ludności o znaczeniu regionalnym, a dla Szczecina gmina stanowi zaplecze w zakresie niektórych funkcji (turystyka podmiejska, ujęcia wody, zaplecze mieszkaniowe). Mimo korzystnych warunków dla rozwoju rolnictwa, zmiany strukturalne w kraju oraz położenie gminy powodują zmniejszanie się tej funkcji na korzyść usług rzemiosła produkcyjnego i handlu. Ze względu na duże walory przyrodnicze i krajobrazowe związane z Doliną Odry oraz przygranicznym położeniem, gmina ta została zaliczona do gmin o wysokich walorach turystycznych.


Historia gminy

Pierwsze wzmianki o tych terenach pochodzą ze źródeł datowanych na koniec XII wieku (wzmianka źródłowa o Karwowie z 1191 r.). Od wczesnego średniowiecza aż do wymarcia panujacej tu dynastii Gryfitów znaczny odsetek ziemi dzisiejszej gminy należał właśnie do Gryfitów. W XVI i I połowie XVII wieku ok. 30% ziem wchodziło w skład szczecińskiej domeny książęcej.

Rozległe posiadłości posiadał również Kościół. Największym właścicielem ziemskim był szczeciński klasztor cysterek. Znaczne uposażenia miały też inne szczeciński kościoły: Św. Jakuba, Św. Jana oraz Kościół Mariacki. Po reformacji i rozwiązaniu klasztoru cysterek, ich dobra przeszly w ręce tych kościołów i domu panującego.

Kurów był również miejscem wymienianym w pamiętnikach gen. Batowa, gdzie 26 kwietna 1945 r. niemiecki burmistrz Szczecina poddał miasto. W czasie ostatniej wojny , w okolicy Siadła Dolnego, miejscowości położonej przy skarpie doliny rzeki Odry, znajdował się obóz polskich, razieckich i francuskich jeńców wojennych. Na krawędzi wysoczyzny, 60 m wyżej, w okolicy Siadła Górnego, pozostałości archeologiczne potwierdzają istnienie dwukulturowego grodziska: kultury łużyckiej, a póżniej pomorskiej. Podobne ślady z wałem, umocnieniami i fosą odkryto nieopodal Kamieńca na tzw. Świętej Górce (45 m n.p.m. ).


Budownictwo mieszkalne

Gmina Kołbaskowo
liczy 23 wsie, z czego dwadzieścia jest samodzielnymi jednostkami osadniczymi. Obszar gminy podzielony jest na 21 obrębów geodezyjnych (w tym rejon Międzyodrza jest niezasiedlony, częściowo stanowi obszar parku krajobrazowego). Na sieć osadniczą składają się:

  • ośrodek gminny w Kołbaskowie (siedziba urzędu gminy), pełniący funkcję obsługi ludności, obsługi rolnictwa i produkcyjną,
  • 3 ośrodki usług podstawowych umiejscowione w Będargowie, Kamieńcu i Przecławiu, o funkcjach obsługi ludności w rejonie ciążenia, obsługi rolnictwa i produkcji rolnej,
  • 16 ośrodków elementarnych - pełniących funkcję produkcji rolnej,
  • 3 przysiółki - produkcja rolna: Kamionki (obręb Moczyły), Małe Stobno (obręb Bobolin), Rosówko (obręb Kamieniec).

Stan zasobów mieszkaniowych przedstawiono według danych za rok 2001 i przy liczbie ludności Gminy Kołbaskowo 7 425 osób.W związku z realizacją osiedli mieszkaniowych i zasiedlaniem wybudowanych nowych mieszkań w Przecławiu i Warzymicach oraz wzrostem ludności, wskaźniki ulegają ciągłym zmianom z korzyścią dla warunków zamieszkania. Dominacja budownictwa jednorodzinnego, z preferencją zabudowy wolnostojącej z parcelą 600-1000 m2 dla terenów zurbanizowanych oraz 2000 m2 dla terenów zabudowy rezydencjonalnej.

Zabudowa szeregowa do 5 segmentów z parcelą 350-500 m2 pod jeden segment jest dopuszczalna w kompleksach osiedli mieszkaniowych i nie powinna przekraczać 30% powierzchni osiedla. Projektowana zabudowa do dwóch kondygnacji nadziemnych z wysokim dachem i wysokości maksymalnej do 12,0 m nad poziom terenu.

Zaleca się budynki parterowe z wysokim dachem, Szczególnie na terenach rezydencjonalnych oraz w pobliżu stref ekologicznych. Uzupełnienia w obrębie istniejącej zabudowy należy realizować w skali i charakterze obiektów sąsiednich. W miejscowościach, w których projektuje się zwarte obszary osiedli mieszkaniowych dopuszcza się budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne niskiej intensywności w postaci małych domów mieszkalnych z wydzieloną parcelą minimum 2000 m2. Powierzchnia przeznaczona pod tą formę zabudowy nie powinna przekraczać 20% obszaru zainwestowania. Projektowana zabudowa do dwóch kondygnacji nadziemnych z wysokim dachem, dopuszcza się miejscowe dominanty przy wysokości maksymalnej do 15,0 m nad poziom terenu.


Transport

Gmina Kołbaskowo leży w węźle drogi krajowej nr 13 (Szczecin - Kołbaskowo - Berlin) oraz drogi A6 (Autostrada Szczecin - Berlin). Przebiegają tu dwie linie kolejowe: Szczecin - Berlin, Szczecin - Pasewalk. Za wiaduktem nad autostradą znajduje się tor kolejowy zbudowany w 1843 roku. Na terenie gminy działają 3 przejścia graniczne: drogowe w Kołbaskowie i Rosówku i piesze w Bobolinie. Przygraniczne położenie ułatwia mieszkańcom i jednostkom organizacyjnym kontakty z zachodnim sąsiadem.

Drogi krajowe:

  • A6 (E28) - granica państwowa - Kołbaskowo - Szczecin, długość w granicach
    gminy - 5,95 km,
  • 13 - Szczecin - Przecław - Rosówek - granica państwa, długość 10,96 km.

Drogi powiatowe:


Gmina Kołbaskowo obsługiwana jest przez autobusy Państwowej Komunikacji Samochodowej. Wszystkie 22 miejscowości posiadają połączenia ze Szczecinem. Łącznie na terenie gminy zlokalizowanych jest 25 przystanków. Ilość połączeń ze Szczecinem jest zróżnicowana i w zależności od usytuowania miejscowości waha się od 1 (Przylep, Ostoja, Stobno) do 37 (Kołbaskowo). Podobnie zróżnicowana jest ilość połączeń poszczególnych miejscowości z ośrodkiem gminnym i waha się od 1 (Przylep, Ostoja, Stobno) do 33 (Przecław).


Gospodarka wodna

Gmina Kołbaskowo
należy do gmin o dobrze rozbudowanym systemie zaopatrzenia w wodę w oparciu o istniejące wodociągi grupowe wiejskie i zakładowe. Na ogólną liczbę 22 wsi z wodociągów korzysta 21 wsi. Indywidualne zaopatrzenie w wodę występuje we wsi Kamionka.

W ostatnim okresie wybudowano w gminie Kołbaskowo nową kanalizację, korzystając m.in. z funduszy unijnych (zał. 3). Inwestycja ta była realizowana w latach 1998-2003. Łącznie wybudowano 102 km instalacji, 63 przepompownie ścieków i jedną oczyszczalnię ścieków o wydajności 24.000 m3 na dobę. Skanalizowano wszystkie miejscowości w Gminie oprócz Pargowa. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 44,7 mln PLN.

Wodociągi na terenie gminy użytkują Wodociągi Zachodniopomorskie Sp. z o.o. w Goleniowie. Strefa ochrony sanitarnej bezpośredniej dla poszczególnych studni na terenie ujęcia wody jest zachowana i zawarta w granicach ogrodzenia ujęcia. Wody podziemne eksploatowane na obszarze gminy występują w zasadzie w obrębie czwartorzędowego piętra wodonośnego. Wyjątek stanowi rejon Kamieńca i Kołbaskowa, gdzie obserwuje się kontakt poziomu czwartorzędowego z trzeciorzędowym.

Ujęcia wody na terenie gminy są głębinowe ze studniami wierconymi powyżej 35 m głębokości, a otwory studni posiadają kilkunastometrową warstwę izolacyjną z gliny. Na terenie gminy zlokalizowane zostało tymczasowe ujęcie wody dla Gminy Szczecin, stanowiące ujęcie brzegowe w dolinie Odry na Kanale Kurowskim pomiędzy wsią Kurów i Ustowo. Z uwagi na to, iż ujęcie jest ujęciem zastępczym współpracującym ze stacją uzdatniania wody Pomorzany, wydajność jego obecnie jest związana z wydajnością stacji. Poszczególne urządzenia Z.W. Pomorzany posiadają różną wydajność. Zdolność wynikową stacji równą 32,0- 40,0 tys. m3/d ograniczają filtry pospieszne. Przyjęto ujęcie typu nurtowego z wejściem rurociągu wody surowej 1600 mm do Kanału Kurowskiego na odległość ok. 20,0 m od linii brzegowej. W odległości ok. 400 m od ujęcia zlokalizowano pompownię, której zadaniem jest tłoczenie wody surowej ujętej z Kanału Kurowskiego na stację uzdatniania wody Pomorzany. Z pompowni woda przesyłana jest do Z.W. Pomorzany dwoma rurociągami tranzytowymi o średnicy 800 mm każdy z rur PE.


Zobacz interaktywną mapę Gminy Kołbaskowo

Pogoda dla Gminy Kołbaskowo

Temperatura:

Kierunek wiatru:
Szybkość wiatru:
Czynnik chłodzący:

Wschód słońca:
Zachód słońca:

Losowanie Dużego Lotka z dnia :

, , , , ,
Średnie kursy walut nr: 038/A/NBP/2023
z dnia: 2023-02-23

:
:
:
Sonda

Głosuj

proszę czekać

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treści ukazujące się na łamach witryny.
Kołbaskowo Przecław Warzymice Stobno Będargowo Bobolin Barnisław Siadło Dolne Kurów Siadło Górne Smolęcin Karwowo Smolęcin Ustowo Rajkowo
Forum Kołbaskowo Linki

XHTML 1.0 CSS 2.0 PHP Powered Google-Pagerank.pl - Pozycjonowanie + SEO